Om oss

logoshadowfree

Föreningen Gnestapendeln är en politiskt oberoende förening vars mål är att behålla och utveckla Gnestapendeln.

Ordförande: Benny Åberg

Föreningen bildades i juli 2013 efter att Trafikverket föreslagit en nedläggning av Gnestapendeln. Föreningens syfte är att arbeta för att bevara och utveckla Gnestapendeln, då det visat sig att pendlarna som grupp varken tillfrågas eller får komma till tals i frågan. Efter torgmötet tyckte ett antal personer att det behövdes en förening så att pendlarna själva skulle få en röst i mediebruset. De samlades i Humbles trädgård och drog upp riktlinjerna för en förening.

Dråpslaget mot orterna utmed linjen, som en nedläggning skulle innebära, ledde till massiva protester som manifesterades i ett välbesökt torgmöte, Facebookgrupper, ett flertal insändare från olika personer, inlägg i Ring P1, träff med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd under en pendeltågstur och protestlistor som samlade in närmare 13 000 underskrifter.

Namnunderskrifterna överlämnades av en grupp människor som bestod av lokala Gnestapolitiker från kommunstyrelsen och aktiva privatpersoner. Överlämnandet skedde utanför riksdagshuset den 18 juni till Trafikverkets regionchef Helena Sundberg, som i sin tur lastade EU-lagstiftningen för de årliga upphandlingarna. Föreningens efterforskningar har dock visat att EU:s regelverk (artikel 4.2 i EU-fördraget) är frivilligt i den här frågan.

Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor svarar dessutom följande på en fråga i ämnet från det österrikiska förbundsrådet: ”Det är nämligen de lokala och regionala myndigheterna som är bäst lämpade att utforma den lokala kollektivtrafiken efter användarnas behov och preferenser och ta hänsyn till olika geografiska, sociala eller kulturella förhållanden. Ett EU-täckande upphandlingsförfarande för lokal och regional järnvägstrafik är på grund av jurisdiktionens geografiska begränsning inte nödvändigt ur upphandlingsrättslig synvinkel och skulle därför vara oproportionellt.”

Med tiden, och sannolikt på grund av debatten i riksdagen den 26 juni, ”Fortsatt pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta”, som initierats just på grund av Gnestapendelns vara eller icke vara, mildrades förslaget till att gälla sex avgångar på sträckan, inte desto mindre gäller det sex avgångar när folk reser som mest och där omstigningstiderna försämrats rejält för vissa turer.

Föreningen Gnestapendelns ståndpunkt är att upphandling av tåglägen endast kan genomföras när nödvändig infrastruktur finns på plats för att inte rasera befintlig kollektivtrafik i en region som enligt prognoser är under stark tillväxt.

Här finns en sida med länkar till SN:s alla artiklar om Gnestapendeln.