Category Archives: Nyheter

Årsmötet 2017

Posted on by .

Föreningen avhöll sitt årsmöte på Humbles konditori onsdagen den 26 april kl. 19.00. Styrelsen fick beröm för det arbete som lagts ned under året och för de frågor som drivits. En av hjärtefrågorna är, och har varit, prioriteringskriterierna, en fråga som har avgörande betydelse för Gnestapendelns framtid.

Med nuvarande regler prioriteras alltid kollektivtrafiken ned och snabbtågen får företräde när det är trångt på spåren. Dessutom är reglerna ettåriga, vilket gör att det kan bli som 2013 – ett nedläggningshot kan komma fort och oväntat. Därför bör reglerna ändras så att alla tågslag blir jämställda. Dessutom bör planera bli mer långsiktiga för att garantera kontinuiteten.

Efter att getingmidjan i Stockholm försvinner i juni, får vi en ny getingmidja kring Flemingsberg men även vid Järna. Innan ostlänken blir klar, vilket kommer att dröja mer än tio år – kommer vi tyvärr att fortfarande drabbas av trängseln på spåren här på västra stambanan. Det talas till och med om ”trängselavgifter” för tågen på denna sträcka. Detta leder till att kostnaderna för pendel- och regionaltågen blir högre för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Därför bör Sörmlands kollektivtrafikmyndighet avsätta mer resurser till pendeltågstrafiken. Föreningen fortsätter dock att driva frågan om fler avgångar, särskilt på helger.

Styrelsen blev omvald med ett nyval: Tony Henningsson. Tony bor i Nyköping och bodde tidigare i Gnesta. Han har ett förflutet som styrelseledamot i den pendlarförening som var verksam efter millennieskiftet, Föreningen Gnestapendlarna, vars huvudfråga var att få tillbaka pendeltåget efter att det försvann ”spårlöst” när Citypendeln tog över driften. Tony välkomnas till styrelsen. Styrelsen hälsar honom välkommen i det fortsatta arbetet!

Årsmötesdags!

Posted on by .

Kallelse till årsmöte för Föreningen Gnestapendeln

ordförandeklubba2

Onsdagen den 26 april 2017 19.00–21.00 Plats: Humbles konditori i Gnesta. Fika från 18.30.

Förslag till dagordning:

1.   Mötet öppnas och inbjudna gäster presenteras – ansvariga tjänstemän för pendeltågsfrågor på Gnesta kommun

2.   Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet

3.   Godkännande av dagordningen

4.   Beslut om mötets stadgeenliga utlysande

5.   Verksamhetsberättelse

6.   Ekonomisk rapport

7.   Revisionsberättelse

8.   Ansvarsfrihet för styrelsen

9.   Motioner

10.   Val av styrelse

11.   Val av revisor

12.   Verksamhetsplanering (kommer på hemsidan)

13.   Övriga frågor

14.   Mötet avslutas

 

Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen

Gemensam skrivelse till trafikutskottet

Posted on by .

 

brevhuvud_skrivelse_tu

I samarbete med föreningen TIM-pendlare och Resenärsforum har Föreningen Gnestapendeln utarbetat en skrivelse som har skickats till Riksdagens trafikutskott. I skrivelsen tar vi upp frågan om prioriteringskriterirna, som är de regler som styr vilka som ska få förtur till tåglägen (dvs. tider att köra sina tåg på). I nuläget har snabbtågen alltid företräde, då de anses gagna samhällsnyttan bättre.

I skrivelsen betonar vi att kollektivtrafikresenärerna (folk som pendlar till arbete och studier) bör uppvärderas och ges samma vikt som snabbtågsresenärer (folk som reser enstaka långa sträckor t.ex. till Göteborg).

Termen ”samhällsnytta” betyder inte heller det som man kan tro när man läser det. I myndighetstexten betyder det ”de som ger flest intäkter” och i vår situation ger externa privata tågbolag som hyr in sig på spåren högre intäkter än vad kollektivtrafikresenärer gör. Det ordet bör om möjligt ges en annan definition. Definitionen hänger nämligen ihop med vad prioriteringskriterierna får för följder i verkligheten, nämligen att kollektivtrafiken prioriteras ned.

Med anledning av skrivelsen skickade föreningen även ut ett pressmeddelande som kan läsas här.

Vill du läsa hela skrivelsen som den är, kan du klicka här.

Möte med trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons – länspassagetillägget försvinner

Posted on by .

framfor-stn-framifran-liggande_3

Den 16 september kom trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (2:a från vänster på bilden) till Gnesta för att träffa styrelsen i Föreningen Gnestapendeln. Han kom med goda nyheter. Föreningen Gnestapendeln får igenom en av de viktigaste frågorna på agendan – länspassagetillägget mellan Gnesta och Mölnbo försvinner i december vid taxeomläggningen till enhetstaxa.

Föreningen Gnestapendeln har under lång tid drivit ett antal viktiga frågor och bland annat följande två frågor:

– Att få bort det extra pristillägget på enkelresorna för att passera länsgränsen, en extra kostnad på ca 150 kr för en tvåbarnsfamilj oavsett resmål.

– Att få till stånd en förändring av prioriteringsreglerna som styr vilken tågtrafik som ska få företräde på spåren om olika trafikslag kolliderar tidsmässigt något som händer i dag och varje år när trafikverket spikar nya tidtabeller. Under nästa år kommer detta sannolikt att medföra ökade restider för pendel- och regionaltågen.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons meddelade att det extra tillägget kommer tas bort när SL:s nya biljettsystem träder i kraft från december i år. Beslutet kommer att offentliggöras på eftermiddagen den 16 september via SL:s presstjänst. Detta är en viktig ekonomisk fråga för Gnestapendlare och som sannolikt kommer öka resandet med pendeltågen.

På mötet nåddes även samsyn om prioriteringskriterierna. Detta innebär att vi gemensamt med trafikförvaltningen i Stockholms län (sannolikt även Mälab) kommer att begära att kollketivtrafikresor (arbets- och studiependling) värderas i nivå med eller högre än affärsresor när tågtidtabeller fastställs. Nuvarande värdering får som slutlig konsekvens att fjärrtrafiken kan slå undan pendel- och regionaltrafik.

Diskussionerna, även om andra frågor, kommer att fortsätta under höstens möten med både Kristoffer Tamsons och Mälab.

Detta är en stor framgång för pendlarna på Gnestalinjen!

Radiointervju efter pressmeddelande

Posted on by .

Styrelsen har haft upptaktsmöte inför höst- och vintersäsongen. I veckan som gick skickade vi ut ett pressmeddelande med de punkter som är aktuella.Klicka här för att läsa pressmeddelandet!

 

PM_160829-2

 

P4 Radio Sörmland fick därmed anledning att intervjua ordförande Benny Åberg den 30 augusti för att få lite mer fördjupad information om de viktigaste punkterna. Lyssna till hela intervjun här:

 

Årmöte onsdagen den 6 april

Posted on by .

Årsmötesbild_handuppräckning

Föreningen Gnestapendelns styrelse meddelar att föreningens årsmöte äger rum onsdagen den 6 april  i Mölnbo Folkets Hus kl. 19.00.

Dagordning, verksamhetsberättelse m.m. kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.

Vi ser gärna att ni föreslår förslag till nya styrelsemedlemmar och aktiviteter under året och givetvis att medlemmarna sluter upp mangrant och kommer på mötet!

Besöket hos trafiklandstingsrådet

Posted on by .

Styrelsen besökte trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M) på Landtingshuset i Stockholm fredagen den 22 januari 2016. Tamsons såg mycket positivt på vårt initiativ till en träff och inledde med att han såg det som nödvändigt att vi fortsätter att ha återkommande träffar regelbundet. Han anser att vi ha mycket att samarbeta kring.

Tamsons_Göthberg_asisstent

Vår första diskussionspunkt var taxorna. Tamsons var medveten om att taxorna är en djungel och att det är dyrt att resa om man inte har månadskort. Att SMS-biljetterna är 40 procent dyrare och han också fullt medveten om. En utredning har tillsatts för att se över taxorna och om möjligt införa en enhetstaxa som gör regionen ”rundare”.

Styrelsen tog upp extratillägget mellan Gnesta och Mölnbo där vi ifrågasatte dess existens eftersom Sörmland betalar spårkilometer till Järna. Tillägget fanns inte förr och det kom till enbart som ett rättviseskäl när Bålsta (som också ligger utanför länsgränsen) inkorporerades i pendeltågstrafiken och fick ett sådant tillägg. Tamsons medgav att rättviseskälet var ett dåligt argument och att detta skulle kunna lösas genom förhandlingar mellan SL och landstingets kollektivtrafikmyndigheter.

Styrelsen lyssnar

När det gäller spårkapaciteten och prioriteringskriterierna (att fjärrtågen har företräde före kollektivtrafiken) finns det problem. Enligt en utredning kommer det att bli stor konkurrens mellan fjärrtågen och kollektivtrafiken framöver, vilket Tamsons anser är ohållbart.

Ytterligare ett hot är höghastighetsbanorna, som redan är på utredningsstadiet. Ska de med i leken ser Tamsons mycket stora problem med trängseln på spåret, särskilt söder om Järna, en del av spåret som med rätta kan kallas ”den nya getingmidjan”. Han framhåller att kollektivtrafiken måste gå först, med tanke på samhällsnyttan.

Möte med Tamsons_halvkropp

Tiden led mot sitt slut och styrelsen hann framföra att de tidsvinster som görs om ett skipstop-system införs inte får förslösas på längre väntetider vid Södertälje Hamn när resenärerna på Gnestapendeln ska byta tåg. Det förstod Tamsons, men frågan får diskuteras med ingående på nästa träff.

Styrelsen blev mycket väl bemötta och upplever att mötet av konstruktivt och innehöll mycket matnyttig information. Vi uppskattar att blir fler möten. Det ger föreningen en unik möjlighet att påverka och få information i viktiga pendeltågsfrågor.

 

Besök hos trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons

Posted on by .

Tamsons

Styrelsen har skrivit och bett att få ha ett möte med Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting. Vårt önskemål har hörsammats och på fredag förmiddag bär det iväg.

Det finns ett antal viktiga punkter som vi har för avsikt att ta upp, dessa är:

1. Taxepolicy:

a) Biljettprisernas nivå generellt.

b) Extratillägget mellan Gnesta och Mölnbo.

c) Den prismässiga diskrepansen mellan reskassa och SMS-biljetter.

d) Enhetstaxa.

2. Spårkapaciteten: den begränsade spårkapaciteten mellan Järna och Göteborg – prioriterinsgkriterierna.

3. Andelen pendeltågsresenärer: potentialen att öka andelen resenärer.
4. Tidsvinsten med det nya skipstopsystemet.

Styrelsen återkommer med ett referat från mötet.

Dags för en resenärsenkät

Posted on by .

Enkät_151124

Din hjälp behövs!

Det vore bussigt om du kunde hjälpa till och besvara denna enkät. Det tar maximalt fem minuter att svara på tio frågor och svaren är anonyma.

TILL ENKÄTEN – KLICKA HÄR

Det är en resenärsenkät som ska undersöka förutsättningarna för att skapa en starkare resenärsorganisation. Det är Resenärsforum som gör en förstudie.

Sista dag är fredagen den 27 november 2015!

 

Regeringsbesök i Gnesta

Posted on by .

SN om mötet1

Södermanlands Nyheter aviserade dagens möte i notisen till höger. Och föreningsstyrelsen jobbar envetet vidare på att uppmärksamma makthavarna på de problem som gjorde att Gnestapendeln var nära att läggas ned. Just dessa orsaker vill vi ändra på. Därför är vi glada över att Karin Svensson-Smith (MP), trafikutskottets ordförande och tidigare ordförande i Resenärsforum, kunde komma till Gnesta idag den 16 juni 2015 och lyssna på oss. Södertäljeposten och SVT Sörmland var också på plats.

Kaffebaren3

Svensson-Smith är mycket insatt i tågtrafiken och dess villkor och var lyhörd för våra frågor. Vi fick även information om det arbete som bedrivs och vad som bör ändras för att få till stånd en hållbar och tillförlitlig tågtrafik. Att Trafikverket dessutom föreslår ett mål på fördubblad kollektivtrafik, vilket antagits av riksdagens trafikutskott, stärker föreningens arbete.

Perrongen o SVT

Härnäst på dagordningen och inför hösten planerar styrelsen att bjuda in infrastrukturminister Anna Johansson. Därefter står även företrädare för övriga riksdagspartier på tur.

Perrongen2