Category Archives: möte

Skrivelse till infrastrukturministern

Posted on by .

Skrivelsen

Idag, den 26 juni, har styrelsen skickat en skrivelse till infrastrukturministern. Skrivelsen går även ut till alla i tågfrågan berörda politiker som en utmaning.

På föreningens årsmöte den 23 april beslutades om en verksamhetsplan. Den går att läsa genom att klicka här. Med verksamhetsplanen som ledstjärna har skrivelsen sett dagens ljus.

Syftet är att få till stånd ett möte med infrastrukturministern där vi kan ge konkreta förslag på hur Gnestapendelns turer i högre grad skulle kunna frigöras från stambanans ständiga inverkan. Ett andra syfte är att nu i valtider utmana alla politiker att komma med konkreta förslag på hur de vill lösa problemet.

Skrivelsen drar slutsatser från föreningens enkät, som nu är slutförd. Det finns tydliga indikationer på resenärernas önskemål och hur de drabbas vid stora förändringar i kollektivtrafiken. Längre fram kommer enkätresultatet att publiceras här på bloggen med styrelsens ingående kommentarer och slutsatser.

Skrivelsen går även ut för kännedom till Trafikverket och tjänstemän i berörda kommuner och landsting. De svar vi får (eller i värsta fall bristen på svar) kommer vi att följa upp för att tydliggöra vad de olika partierna har för planer med regionens kollektivtrafik och hur de ska lösa den i nuläget ofrånkomliga konflikten mellan fjärrtrafik och kollektivtrafik.

Klicka här för att läsa skrivelsen i sin helhet. Diskutera/kommentera den gärna, antingen här i kommentarsfältet eller i föreningens Facebookgrupp.

Årsmöte och styrelsen för 2014

Posted on by .

Mölnbo folkets hus

Onsdagen den 23 april avhölls föreningens årsmöte i Mölnbo folkets hus. Lokalen var inte fullsatt, vilket är väntat då folk i allmänhet tror att faran är över. Men pendeltåget är fortsatt hotat och kommer sannolikt att vara det varje år så länge man behåller förfarndet med de årliga upphandlingarna av fjärrtrafiken utan att öronmärka spårkapacitet till kollektivtrafiken. Att öronmärka spårkapacitet för kollektivtrafiken när intressekonflikter uppstår, ser vi som mycket viktigt men något som verkar omöjligt från beslutsfattarnas sida.

Landstingets aviserade satsning på Gnestapendeln för att få bort de stora glappen i tidtabellen mitt på dan är mycket positivt. Nu återstår det att se om det går att genomföra.

De sedvanliga årsmötesförhandlingarna avhölls och styrelsen omvaldes med några ommöbleringar. Ewa Fagerlund och Inger Evensen avgår som styrelsesuppleanter. Istället invaldes Thorwald Arvidsson från Mölnbo som styrelsesuppleant.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom om någon tyckte att den var för blygsam vad gäller föreningens påverkan. Detta ändrades och dessutom infogades en förtydligande mening om föreningens ekonomi, som i princip har baserats på sponsorhjälp, en orsak som gör att föreningen inte har haft några faktiska utgifter i bokföringen. Verksamhetsberättelsen kan läsas i sin helhet här (länk).

En föreslagen verksamhetsplan antogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Nästföljande styrelsemöte konstituerade sig styrelsen  och kommer att konstituera sig på nästföljande styrelsemöte.

Styrelsen ser alltså ut sålunda efter det konstituerande styrelsemötet som avhölls den 26 maj: Benny Åberg, ordförande, Ingemar Oderstedt, vice ordförande, Elisabeth Lundberg-Karlsson, sekreterare, Anna Rova, kassör, Kerstin Öhrner, suppleant, Thorwald Arvidsson, suppleant.

Det stora tågrånet

Posted on by .

Mikael NykvistLördagen den 23 mars anordnades en författarföreläsning med Mikael Nyberg. Nyberg har skrivit boken Det stora tågrånet, tidigare omnämnd och rekommenderad här på bloggen. Som tidigare järnvägsanställd, höll även Lars Ohly ett anförande. Arrangör var V i Gnesta. Styrelsens Ingemar Oderstedt deltog och sammanfattar föreläsningen enligt följande.

tågrånet

En välfylld salong med cirka 50 närvarande fick lyssna till två föredragshållare, samt ställa frågor och debattera, om den svenska järnvägens utveckling och styrning, med fokus på senare decenniers problem på spåren och ombord samt det för oss aktuella och välkända hotet mot pendeltågstrafiken. Mikael Nyberg, författare till boken med samma namn som arrangemanget i Gnesta, inledde med historik och förklaringar till järnvägens försämring, både ur ett resandeperspektiv och enligt personalens erfarenheter, ombord och ute på spåren. Hans presentation var kunskapsrik och engagerande, med smakprov ur boken.

Sakfrågor som bland annat togs upp var: Antalet snöplogslok var under 1960-talet cirka 30 stycken, 2011 endast 10 eller max 14. Dessa lok används även till godstågsdragning vintertid. Ett annat exempel på en besparing som drabbar järnvägen hårt är att det pågår en planerad underbemanning inom de olika bolagen och hos entreprenörerna. Säkerheten är därmed i fara!

Lars Ohly, tidigare partiledare (V), byggde på och satte in avregleringar och politiska missgrepp i ett allmänpolitiskt sammanhang. Ohly framhöll att V alltid i Riksdagen röstat mot järnvägens avreglering, som startade på 1980-talet och som accelererat därefter, särskilt de senaste åren.

Nyberg_föreläsningBåda föredragshållarna var ense om att järnvägen kräver någon form av planhushållning, i motsats till dagens splittring i olika bolag och underentreprenörer ute på spåren. ”Hjulet och rälsen hänger ihop!” Allt var inte en idyll under SJ-tiden men det fanns en statlig samordning och entydigt ansvar.

Det påpekades att regeringens och Trafikverkets framlyftande av ”trängsel på spåren” är ett slags hyckleri; regeringens direktiv driver på så att Trafikverket prioriterar exempelvis nya fjärrtågsoperatörer Stockholm-Göteborg. Detta oavsett om det finns ett trafikunderlag/resandebehov, oavsett om pendeltågstrafik dras in eller försämras/glesas ut och oavsett om det finns spårkapacitet längs linjen.

Därför blir bland annat Gnestapendeln hotad årligen. Fjolårets protester och bildandet av Föreningen Gnestapendeln nådde framgång och en opinionsseger. Men den sträcker sig tyvärr högst fram till december i år.

Frågestunden och efterföljande debatt handlade om begreppet ”konkurrensneutralitet” på spåren, att avreglering blivit en överordnad ideologi, bristen på samordnad styrning av järnvägsnätet och vad som kan och bör göras framöver.

Lars Ohly avrundade med ett fempunktsprogram för vad han anser bör göras:

 1. Fortsätt kampen för Gnestapendeln – ett bra exempel på effekter i vardagen av avreglering och bolagisering
 2. Mer medel från staten till underhåll, speciellt löpande, s.k. direkt underhåll
 3. Bygg ut järnvägsnätet, nya och fler spår etc.
 4. Tillåt att staten tar upp lån för investeringar (utökad låneram). Detta ger vinst på längre sikt
 5. Återreglera järnvägen!
Nyberg-boksignering

Boksignering

————–

Sist men inte minst påminner vi om enkäten! Fyll i den om du inte har gjort det ännu. Du finner den på www.korta.nu/enkatgnestapendeln

Rapport från medlemsmötet

Posted on by .

 

beskuren 130204

Tisdagen den 4 februari anordnade styrelsen ett öppet medlemsmöte på Elektron i Gnesta. Mötet blev förhållandevis välbesökt och många intressanta synpunkter togs upp.

Christer AndénKommunen representerades av Christer Andén och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet representerades av Matthias Pfeil. Matthias svarade på en hel del frågor om Trafikverkets förslag om M Pfeilförändringar av prioriteringsreglerna, vilka missgynnar kollektivtrafiken till förmån för fjärrtrafiken. Enligt Matthias behövde Sörmlands kollektivtrafikmyndighet mer information i frågan och kunde i dagsläget inte lämna några synpunkter.

Tjänstemännen har tydligen inte kunnat genomföra de föreslagna ändringarna av prioriteringsreglerna, då förslaget i sig varit så otydligt. Trafikverket har dragit tillbaka förslaget och ska återkomma med ett nytt, tydligare förslag. Det har dock framgått tydligt att avregleringen av järnvägssystemet är en av grundorsakerna till dagens situation.

Förslaget gick tydligen gått ut på att s.k. superpendeltåg med 600 passagerare eller fler, skulle få högre prioritet än de har idag. En sådan bestämmelse skulle knappast främja Gnestapendeln. Inte ens pendeltågen till och från Södertälje torde kunna dra nytta av en sådan regel. Därför kan man undra vilka lokaltåg Trafikverket hade i åtanke med ett sådant förslag. Utsikterna för Gnestapendeln får därför fortfarande anses oförändrat dystra.

Förslag från olika pendlarföreningar har också gemensamt  lagts fram till Trafikverket. Bättre framförhållning ingår i förslaget. Även ramavtalen behöver ses över i samband med det. Medlemsmötet förordade ett samarbete med andra pendlarföreningar.

beskuren2 130204

Matthias Pfeil med flera framhöll också att personliga mejl till riksdagspolitikerna, framför allt på ”Sörmlandsbänken” är betydelsefulla, särskilt med tanke på att det är valår i år och att Trafikverket får sitt uppdrag från regeringen.  En lista med e-postadresser kommer att läggas ut på hemsidan.

Mötet diskuterade även en i princip färdigställd resandeenkät, som styrelsen avser att genomföra inom kort. Syftet är bland annat att få ett underlag i våra diskussioner med Trafikverket och politiker. På så sätt kan vi presentera fakta i form av siffror och statistik som underbygger vårt arbete för en bibehållen – och förbättrad – Gnestapendel.Reseenkät

Flera medlemmar var mycket positiva till styrelsens arbete och kom fram och tackade för det arbete som görs.

Morgonen efter, den 5 februari, intervjuades Benny Åberg, ordförande, på Radio Sörmland om mötet och enkäten. Här är intervjun:

Medlemsmöte tisdagen den 4 februari

Posted on by .

Gnestastation_vinter m tåg_större

På ett styrelsemöte den 23 januari beslutade styrelsen att kalla till ett medlemsmöte. Styrelsen behöver samla och träffa medlemmarna för att informera om läget, få medlemmarnas synpunkter samt diskutera eventuella andra frågor. Plats: Elektron, B-salen. Tid: 18.45 med fika för den som kan och vill från kl.18.00.

Styrelsen har för avsikt att genomföra en enkät bland pendlare och resenärer. Det behöver inte nödvändigtvis handla om tågresenärer. Istället ska vi försöka fånga in så många som möjligt, för att få en bild av det allmänna resandet i Gnestaregionen. Enkätfrågorna kommer att presenteras på mötet och medlemmarnas synpunkter välkomnas.

Tågplan 2015 börjar ta form hos Trafikverket. Vissa förbättringar kan skönjas. I vilken mån gynnar de Gnestapendeln? Vi får information på medlemsmötet av Sörmlands kollektivtrafikmyndighet som representeras av Åsa Kullgren och Helena Ekroth. Se flygbladet som finns att läsa och ladda ned här. Hjälp gärna till att sprida det genom att skriva ut och sätta upp på anslagstavlan på jobbet eller på lämplig plats.

Förslag till dagordning för medlemsmötet:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötesformalia (val av ordf., sekr. och justerare)
 3. Föregående mötesprotokoll
 4. Det aktuella läget i samrådsförfarandet med TRV. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet rapporterar. Diskussion.
 5. Vårvinteraktivitet i föreningen: styrelsen föreslår en resandeenkät för att få reda på varför folk reser m.m. Enkätförslag presenteras. Som enkätuppföljning: diskussion om möte med de riksdagsledamöterna från Sörmlandsbänken. Olika alternativ presenteras.
 6. Ekonomisk rapport och övriga rapporter.
 7. Övriga frågor
 8. Mötets avslutande

Väl mött hälsar styrelsen!

Medlemsmöte i Mölnbo 3 december

Posted on by .

vänster sida

Föreningen bjöd in medlemmarna till ett medlemsmöte i Mölnbo den 3 december. Inbjudna var även Åsa Kullgren och Helena Ekroth från Södermanlands kollektivtrafikmyndighet och Nils-Erik Sellin, kommunchef i Gnesta.

Efter fikat diskuterade vi paneldebatten, där alla uttryckte sin varma uppskattning och ansåg att den var väldigt lyckad. Informationen på förhand om debatten med flygbladsutdelning och affischering m.m. uppmärksammades och ansågs ha varit framgångsrik.

Någon uttryckte sitt missnöje eftersom inga löften utkrävdes eller lämnades på paneldebatten från beslutsfattarnas sida. Andra höll inte med om det då Einar Schuch från Trafikverket och Catharina Elmsäter-Svärd uttryckte möjligheten att införa ramavtal med längre avtalsperioder än nuvarande ettåriga avtal, även om att entreprenörerna på de privata tågbolaget verkar ointresserade av längre avtal. Det kände uppenbart trycket från folkopinionen, vilket också var syftet med paneldebatten.

Schuch nämnde även en möjlighet att införa ytterligare en tågklass, i vilken Gnestapendeln skulle kunna inordnas. På det hela taget ansåg man på medlemsmötet att det inte är realistiskt att utkräva löften eftersom beslut om sådant vi har önskemål om, måste fattas i beslutsfattande organ på demokratisk väg. Det kan inte någon sitta och lova rakt av på en paneldebatt.

Vi har dock gjort ett avsevärt avtryck på beslutsfattarna och de har nog insett att det inte går att köra över folkopinionen på samma sätt i framtiden genom nedläggnings- eller neddragningsförslag utan att det blir mothugg.Höger sida

Diskussionen gick vidare om vad som kan göras för att ge möjlighet till mer trafik på Västra stambanan, eftersom spårbristen är en springande punkt och vi i grunden vill ha fler tåg, lägst timmestrafik och det även på helgerna. Många goda förslag gavs, som t.ex. förbigångsspår mellan Mölnbo och Gnesta och en ombyggnad av Mölnbo station för förbifart. För mindre pengar kan man på så sätt öka kapaciteten på kortare sikt. Här kan föreningen påverka genom att påtala sådana möjligheter. (Läs om mer tågtekniska åtgärder, utredda av Gunnar Söderberg: brev, om Gnesta och hela hans utredning).

Gnesta kommun har i sitt remissvar på RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsområdet) markerat att investeringar behövs på den här banan och att man måste ha draghjälp från Stockholm. Problemet är att den samhällekonomiska nyttan inte baseras på passagerarna, utan på tågtekniska processer.

Enligt Åsa är det avreglerade systemet ett exempel på att man ger företagen stora friheter och litet ansvar. Inga ordentliga marknadsanalyser krävs av dem och vi skulle kunna ställa krav på att operatörerna uppvisar bevis på behovet av deras erbjudna tjänster. Detta med tanke på att det i Vecturas utredning (se Powerpoint av den) framgår att det finns ett färdigt förslag med 50 procent fler snabbtåg på vår sträcka. Nu råder det nämligen en kapplöpning om guldtiderna mellan Stockholm-Göteborg. En relevant fråga är alltså var undersökningarna finns som påtalar behovet från resenärernas sida (dvs. överbokningarna på befintliga tåg) om denna kapacitetsökning till och från Göteborg. Här finns det saker för föreningen att påverka.

medlemsvärvningstillbehör2

Medlemsvärvning

Mötet beslutade att bilda en arbetsgrupp för att leta upp och kontakta pendlar- och kollektivtrafikföreningar runt om i landet. Målet är att utbyta information och hitta samarbetsformer där vi kan påverka beslutsfattarna gemensamt, för att påtala att det vi står inför är ett nationell problem och inte bara ett Gnestaproblem.

Mötet avslutades och vi kunde konstatera att det varit konstruktivt, att vi lärt oss mycket av våra inbjudna gäster och att vi alla står enade i kampen mot kollektivtrafikens nedrustning.

(Mer allmänna tågfaktadokument finns att läsa i den här mappen.)

Styrelsen kallar medlemmarna till medlemsmöte

Posted on by .

Tågplan 2015 som ska börja planeras nu i december innehåller inget annat än nya hot mot Gnestapendeln, vilket ni bland annat kan läsa här. Inget har ändrats i prioriteringskriterierna men operatörerna kan bli fler och godstrafik ska ta över mer spårtid. Det är ett uppenbart hot mot vår arbets- och studiependel. Efter paneldebatten är det nu hög tid att se till att kampen går vidare!

ordförandeklubba

Därför kallar vi medlemmarna till medlemsmöte tisdagen den 3/12  kl. 18.30. Vi fikar mellan 18.00–18.30.

Plats: Folkets hus i Mölnbo. Mötet sker i samarbete studieförbundet Vuxenskolan i Gnesta.

Pendeltåg avgår från Gnesta kl. 18.22 samt från Mölnbo till Gnesta kl. 20.14 alternativt kl. 21.14. Mötet beräknas sluta senast kl. 20.30.

Styrelsen samlar in medlemmarnas synpunkter på arbetet hittills samt bestämmer färdplanen för vinterns arbete för att sätta kraft bakom våra krav på en förbättrad pendeltågstrafik.

Förslag till dagordning:

1.   Mötets öppnande

2.   Mötesformalia: val av ordförande, sekreterare och justerare.

3.   Hur har vi genomfört medlemmarnas uppdrag att arrangera en paneldebatt i Gnesta?

4.   Vad ska vi fokusera på i vinterns arbete? Vilka är de viktigaste frågorna och vilka instanser ska bearbetas?

5.   Bildande av två grupper:

En grupp som samordnar de pendlarföreningar vi fått kontakt med från Göteborg, Skåne, Östgötatrafiken och runt Mälardalen. Vi har redan varit i kontakt med dem men behöver 3–4 personer som jobbar vidare med det.

En grupp på ett par personer som ansvarar för tryckning och distribution av flygblad och affischer. Vi vet vilka kanaler vi kan använda men behöver några som kan hålla i det.

6.   Övriga frågor. Anmäl en vecka före mötet om du vill att din fråga ska behandlas för beslut på mötet.

7.   Mötets avslutande.

Till mötet är följande personer inbjudna: Sörmlands kollektivtrafikmyndighet: Helena Ekrot och Åsa Kullgren (Åsa Kullgren har tackat ja), Christer Andén (Gnesta kommun) samt intresserade medier.

SIST MEN INTE MINST ÄR DU SOM ÄR MEDLEM VARMT VÄLKOMMEN!