Category Archives: EU

Tankar efter paneldebatten

Posted on by .

frågeställningen

Det blev en på det hela taget väl genomförd och lyckad paneldebatt. Tack vare Sörmlands Nyheter fick den stor spridning och många som sett den online har hört av sig. SN:s Olof Jonmyren ledde debatten på ett förtjänstfullt sätt och lotsade paneldeltagarna genom debatten så att alla fick komma till tals.

jonmyren på scen

Nedläggningshotet mot Gnestapendeln i juni tonades ned och kallades av Einar Schuch från Trafikverket som en arbetshypotes. Både Boel Godner, kommunalråd i Södertälje och Åsa Kullberg på Sörmlands kollektivtrafikmyndighet slog ifrån sig och menade att det visst var ett skarpt förslag när det kom. De var övertygade om att om det inte hade blivit en massiv folkopinion mot nedläggningen, hade den genomförts. Nedtoningen av nedläggningsförslaget är en indikation på en reträtt i frågan.

Jonmyren ställde planenligt föreningens frågor även om det ibland hade det varit intressant att få ställa (oplanerade) följdfrågor. Relevanta åhörarfrågor togs också upp mot slutet men om du upplever att just din fråga inte blev ställd eller besvarad är det alltid fritt att mejla till beslutsfattare och ställa frågor. Glöm inte det!

Paneldeltagarna kan givetvis inte sitta och lova saker i en debatt eftersom besluten fattas i andra forum än på en paneldebatt. Men bara genom att lyfta frågorna väcktes en medvetenhet, både om vad det är som är relevant för arbetspendlare och att det finns en folkopinion som inte körs över så lätt.

Vi fick tydliga indikationer på att riksdag och regering i högre grad kommer att väga in arbetspendlarnas sak mer i fortsättningen, även om reglerna inte kommer att ändras i första taget, något som oroade Åsa Kullgren.

deltagareGBs

 

Föreningen vet sedan tidigare att godstrafiken och fjärrtrafiken prioriteras högre än kollektivtrafikresenärerna. Men för många åhörare var det en överraskning. Bevis för detta är att infrastrukturministern nämnde diskussioner med näringslivet vad gäller godstrafiken och att de får framföra sina åsikter.

Men på vilket sätt har de hört sig för vad arbetspendlarkollektivet tycker? På grund av prioriteringsreglerna i Järnvägslagen från 2004 är denna resenärsgrupp inte lika viktig. Alltså tillfrågas inte vår grupp. Föreningens ståndpunkt är att allas intressen ska tillvaratas och det ska framgå av bestämmelserna.

Elmsäter-Svärd nämnde att det är en EU-bestämmelse som implementerats som stadgar att gods- och fjärrtrafiken är viktigare. Godner och Kullgren hävdade att man inte kan skylla på EU i den här frågan. Enligt föreningens efterforskningar (skrolla ned på sidan som länken går till) är inte dessa EU-regler tvingande och det är få länder som infört dem. Föreningen ska forska vidare vad det är för EU-regler Elmsäter-Svärd specifikt hänvisar till. Är reglerna verkligen inte tvingande är det synnerligen besvärande att de antagits så aningslöst.

fullsatt i publiken_mindre

Summa summarum kan vi konstatera att man inte har gjort några ändringar av prioriteringsystemet inför Tågplan 15. Visserligen kommer man att bjuda in berörda parter till samtal i ett tidigare skede i processen, men vi står likväl inför risken att förlora delar av trafiken till nästa år. Detta är en fråga som vi liksom andra berörda kranskommuner i samma situation måste vara med och bevaka.

Så visst finns det många frågor som fortfarande är obesvarade. Men en tvåtimmarsdebatt går fort. Paneldebatten får betraktas som ett startskott för en fortsatt, alltjämt levande debatt där frågor ständigt stöts och blöts, politiker och beslutsfattare bearbetas och där Gnesta hävdar sin rätt att få fortsätta att ha en pendeltågsförbindelse värd namnet.

Vi tackar än en gång alla som ställde upp: föreningsfunktionärer, åhörare, paneldebattsdeltagare och inte minst våra sponsorer.

alla sponsorer

 

Ökad rätt till ersättning vid tågförsening

Posted on by .

EU-domstolen

Färsk dom i EU-domstolen slår fast: tågbolags avtalsvillkor får inte begränsa tågresenärers rätt till ersättning för biljettpriset vid förseningar

För svenska tågresenärer betyder domen att reglerna om ersättning nu alltid gäller. Tågbolag får inte ha avtalsvillkor som säger att ersättning inte betalas ut när förseningen beror på omständigheter som bolaget inte kan kontrollera, så kallad force majeure. Det gäller alla typer av händelser som bolaget inte hade kunnat undgå eller förebygga. Och det gäller även om bolaget har gjort allt det kan för att undvika förseningen.

Enkelt uttryckt så har en resenär nu alltid rätt till ersättning om tåget är försenat mer än en timme, vilket är tidsgränsen för när du har rätt till ersättning.

När ges ekonomisk ersättning?

Det har ingen betydelse om resan blev försenad före eller efter resans avgång. Tågföretaget ska alltid ersätta dig. Du har även rätt till ersättning om din resa blir inställd och du väljer att resa med en ny ombokad resa så snart som möjligt.

  • Om resan blir försenad mellan en och två timmar har du rätt att få tillbaka minst 25 procent av biljettpriset.
  • Om resan blir försenad mer än två timmar har du rätt att få tillbaka minst 50 procent av biljettpriset.
  • Om du har ett periodkort, till exempel ett månads- eller årskort, och är med om upprepade förseningar eller inställda tåg har du rätt till ersättning enligt tågföretagets egna bestämmelser.

EG-förordning 1371/2007 om tågresenärers rättigheter och skyldigheter på EU-rättens webbplats

Dom C‑509/11på EU-domstolens webbplats

Läs mer på konsumentverkets sida om hur du går tillväga för att få pengarna tillbaka. Klicka här.