Monthly Archives: september 2016

Möte med trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons – länspassagetillägget försvinner

Posted on by .

framfor-stn-framifran-liggande_3

Den 16 september kom trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (2:a från vänster på bilden) till Gnesta för att träffa styrelsen i Föreningen Gnestapendeln. Han kom med goda nyheter. Föreningen Gnestapendeln får igenom en av de viktigaste frågorna på agendan – länspassagetillägget mellan Gnesta och Mölnbo försvinner i december vid taxeomläggningen till enhetstaxa.

Föreningen Gnestapendeln har under lång tid drivit ett antal viktiga frågor och bland annat följande två frågor:

– Att få bort det extra pristillägget på enkelresorna för att passera länsgränsen, en extra kostnad på ca 150 kr för en tvåbarnsfamilj oavsett resmål.

– Att få till stånd en förändring av prioriteringsreglerna som styr vilken tågtrafik som ska få företräde på spåren om olika trafikslag kolliderar tidsmässigt något som händer i dag och varje år när trafikverket spikar nya tidtabeller. Under nästa år kommer detta sannolikt att medföra ökade restider för pendel- och regionaltågen.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons meddelade att det extra tillägget kommer tas bort när SL:s nya biljettsystem träder i kraft från december i år. Beslutet kommer att offentliggöras på eftermiddagen den 16 september via SL:s presstjänst. Detta är en viktig ekonomisk fråga för Gnestapendlare och som sannolikt kommer öka resandet med pendeltågen.

På mötet nåddes även samsyn om prioriteringskriterierna. Detta innebär att vi gemensamt med trafikförvaltningen i Stockholms län (sannolikt även Mälab) kommer att begära att kollketivtrafikresor (arbets- och studiependling) värderas i nivå med eller högre än affärsresor när tågtidtabeller fastställs. Nuvarande värdering får som slutlig konsekvens att fjärrtrafiken kan slå undan pendel- och regionaltrafik.

Diskussionerna, även om andra frågor, kommer att fortsätta under höstens möten med både Kristoffer Tamsons och Mälab.

Detta är en stor framgång för pendlarna på Gnestalinjen!

Mälabs samverkansmöte

Posted on by .

14171907_10154531849754939_1902038923_n

Torsdagen den 31 augusti 2016 höll Mälab samverkansmöte. Inbjudna var kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen, Stockholms trafikförvaltning, Resenärsforum samt de två kollektivtrafikantföreningarna TIM-pendlare och Föreningen Gnestapendeln. Mötet leddes av Göran Gullbrand på Mälab.

Mötet fördes i mycket god anda och dessa samråd kommer fortsätta regelbundet och inkludera andra för diskussionerna nödvändiga myndigheter.

Särskilt positivt för Föreningen Gnestapendeln är att vi har en samsyn i frågan om prioriteringskriterierna, som ska ligga till grund för Trafikverkets fördelning av spårlägen till olika operatörer samt en samsyn om att resenärsorganisationerna måste komma in i diskussioner i så god tid att de hinner lägga fram resenärernas synpunkter på trafiken och trafikflödet.

Mälab presenterade sitt förslag till trafikplan 2016–2020: entimmestrafik på alla tåg på vardagar och varannantimmestrafik på helger. Resenärsorganisationerna framförde att det krävs fler turer på helgerna då det finns många som arbetar även helger till exempel inom sjukvården och handeln. Det duger inte att många måste åka 1,5 timme tidigare för att kunna vara i tid på jobbet.

Det framgick med önskvärd tydlighet hur hårt belastade spåren är, inte minst västra stambanan där tågen går mycket tätt. Där är det särskilt viktigt att prioritera upp trafiken för dem som pendlar till jobb, studier och på fritiden. Fjärrtågen och godstågen är de konkurrerar med kollektivtrafiken.

Problemen med nuvarande väntetider både i Södertälje hamn och i Järna kommer tyvärr att fortsätta. Problemen gäller även Sörmlandspilen. Mälab kommer i fortsättningen att besluta om tåglägen och den trafik som ska ligga till grund för ansökan till trafikverket om tåglägen.

Följande frågor gicks även igenom på mötet:

Regionens satsning inför den nya trafiken från december 2016

  • Kollektivtrafikmyndigheternas målbild och bakgrund till satsningen i den regionala tågtrafiken.
  • MÄLAB:s uppdrag samt struktur och avtalsförhållandet för trafiken mellan de olika aktörerna RKTM, MÄLAB och SJ samt samverkansavtalet med Trafikverket.
  • Trafikutbud och fordon.
  • Movingo periodbiljett (TIM-biljetten döps om till Movingo).
  • Tågplan 2017.

14182310_10154531851279939_1379838718_n