Monthly Archives: juni 2014

Skrivelse till infrastrukturministern

Posted on by .

Skrivelsen

Idag, den 26 juni, har styrelsen skickat en skrivelse till infrastrukturministern. Skrivelsen går även ut till alla i tågfrågan berörda politiker som en utmaning.

På föreningens årsmöte den 23 april beslutades om en verksamhetsplan. Den går att läsa genom att klicka här. Med verksamhetsplanen som ledstjärna har skrivelsen sett dagens ljus.

Syftet är att få till stånd ett möte med infrastrukturministern där vi kan ge konkreta förslag på hur Gnestapendelns turer i högre grad skulle kunna frigöras från stambanans ständiga inverkan. Ett andra syfte är att nu i valtider utmana alla politiker att komma med konkreta förslag på hur de vill lösa problemet.

Skrivelsen drar slutsatser från föreningens enkät, som nu är slutförd. Det finns tydliga indikationer på resenärernas önskemål och hur de drabbas vid stora förändringar i kollektivtrafiken. Längre fram kommer enkätresultatet att publiceras här på bloggen med styrelsens ingående kommentarer och slutsatser.

Skrivelsen går även ut för kännedom till Trafikverket och tjänstemän i berörda kommuner och landsting. De svar vi får (eller i värsta fall bristen på svar) kommer vi att följa upp för att tydliggöra vad de olika partierna har för planer med regionens kollektivtrafik och hur de ska lösa den i nuläget ofrånkomliga konflikten mellan fjärrtrafik och kollektivtrafik.

Klicka här för att läsa skrivelsen i sin helhet. Diskutera/kommentera den gärna, antingen här i kommentarsfältet eller i föreningens Facebookgrupp.

Årsmöte och styrelsen för 2014

Posted on by .

Mölnbo folkets hus

Onsdagen den 23 april avhölls föreningens årsmöte i Mölnbo folkets hus. Lokalen var inte fullsatt, vilket är väntat då folk i allmänhet tror att faran är över. Men pendeltåget är fortsatt hotat och kommer sannolikt att vara det varje år så länge man behåller förfarndet med de årliga upphandlingarna av fjärrtrafiken utan att öronmärka spårkapacitet till kollektivtrafiken. Att öronmärka spårkapacitet för kollektivtrafiken när intressekonflikter uppstår, ser vi som mycket viktigt men något som verkar omöjligt från beslutsfattarnas sida.

Landstingets aviserade satsning på Gnestapendeln för att få bort de stora glappen i tidtabellen mitt på dan är mycket positivt. Nu återstår det att se om det går att genomföra.

De sedvanliga årsmötesförhandlingarna avhölls och styrelsen omvaldes med några ommöbleringar. Ewa Fagerlund och Inger Evensen avgår som styrelsesuppleanter. Istället invaldes Thorwald Arvidsson från Mölnbo som styrelsesuppleant.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom om någon tyckte att den var för blygsam vad gäller föreningens påverkan. Detta ändrades och dessutom infogades en förtydligande mening om föreningens ekonomi, som i princip har baserats på sponsorhjälp, en orsak som gör att föreningen inte har haft några faktiska utgifter i bokföringen. Verksamhetsberättelsen kan läsas i sin helhet här (länk).

En föreslagen verksamhetsplan antogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Nästföljande styrelsemöte konstituerade sig styrelsen  och kommer att konstituera sig på nästföljande styrelsemöte.

Styrelsen ser alltså ut sålunda efter det konstituerande styrelsemötet som avhölls den 26 maj: Benny Åberg, ordförande, Ingemar Oderstedt, vice ordförande, Elisabeth Lundberg-Karlsson, sekreterare, Anna Rova, kassör, Kerstin Öhrner, suppleant, Thorwald Arvidsson, suppleant.