Monthly Archives: januari 2014

Medlemsmöte tisdagen den 4 februari

Posted on by .

Gnestastation_vinter m tåg_större

På ett styrelsemöte den 23 januari beslutade styrelsen att kalla till ett medlemsmöte. Styrelsen behöver samla och träffa medlemmarna för att informera om läget, få medlemmarnas synpunkter samt diskutera eventuella andra frågor. Plats: Elektron, B-salen. Tid: 18.45 med fika för den som kan och vill från kl.18.00.

Styrelsen har för avsikt att genomföra en enkät bland pendlare och resenärer. Det behöver inte nödvändigtvis handla om tågresenärer. Istället ska vi försöka fånga in så många som möjligt, för att få en bild av det allmänna resandet i Gnestaregionen. Enkätfrågorna kommer att presenteras på mötet och medlemmarnas synpunkter välkomnas.

Tågplan 2015 börjar ta form hos Trafikverket. Vissa förbättringar kan skönjas. I vilken mån gynnar de Gnestapendeln? Vi får information på medlemsmötet av Sörmlands kollektivtrafikmyndighet som representeras av Åsa Kullgren och Helena Ekroth. Se flygbladet som finns att läsa och ladda ned här. Hjälp gärna till att sprida det genom att skriva ut och sätta upp på anslagstavlan på jobbet eller på lämplig plats.

Förslag till dagordning för medlemsmötet:

  1. Mötets öppnande
  2. Mötesformalia (val av ordf., sekr. och justerare)
  3. Föregående mötesprotokoll
  4. Det aktuella läget i samrådsförfarandet med TRV. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet rapporterar. Diskussion.
  5. Vårvinteraktivitet i föreningen: styrelsen föreslår en resandeenkät för att få reda på varför folk reser m.m. Enkätförslag presenteras. Som enkätuppföljning: diskussion om möte med de riksdagsledamöterna från Sörmlandsbänken. Olika alternativ presenteras.
  6. Ekonomisk rapport och övriga rapporter.
  7. Övriga frågor
  8. Mötets avslutande

Väl mött hälsar styrelsen!

Bankgiro och omprioriteringar

Posted on by .

Föreningen möts av goda nyheter på det nya året – Trafikverket ser över sina prioriteringar. De tidigare prioriteringsreglerna, som inte ger arbetspendlare samma höga prioritet som långpendlare och godståg, ska ändras. Läs mer om det här. Nu återstår att se om ändringarna endast blir polityr och hur lång tid det tar att genomföra dem. Föreningen följer detta noggrant.

Rälsbrott

Rälsbrott

Dagens tågurspårning mellan Huddinge och Stuvsta, inte långt efter den i november vid Stockholms södra, kommer inte som en överraskning för dem som har läst boken Det stora tågrånet. I ett kommande inlägg kommer bloggen att redogöra för de rysansvärda avslöjanden som görs i boken om bland annat eftersatt tågunderhåll i spåret av omorganisationen av SJ.

Föreningen har skaffat ett bankgironummer: 521-4614

Föreningen har ingen medlemsavgift. Det hindrar inte att medlemmarna frivilligt betalar in valfritt belopp på det nyanskaffade bankgironumret. Vår ekonomi har varit obefintlig och tidigare enbart berott på välvilliga sponsorer. Med kontot – i kombination med era donationer – har vi nu möjlighet att planera inköp och satsningar.

Slutligen har paneldebatten även förevigats i ett bildspel, en sammanställning av föreningens bilder. Se och minns!