Monthly Archives: oktober 2013

Flygblad och affisch inför paneldebatten

Posted on by .

Flygblad_okt13

Så här ser vårt flygblad och affisch ut och här finns det att ladda ned. Hämta hem det, skriv ut och sätt upp på jobbet eller ge till vänner och bekanta.

Det är avsett för spridning i Gnesta, Mölnbo, Vårdinge, Järna och Södertälje.

Det viktiga är att du sprider det – vare sig du delar med dig av länken till flygbladet (som är https://app.box.com/s/1zfv6tc00vfjmi9ihtne) eller skriver ut det.

Det är betydelsefullt eftersom det är frågor som rör pendling och kollektivtrafik på ett nationellt plan. Så infoga det gärna i mejl till folk som bor på andra ställen i landet eller posta länken på din Facebooksida.

Alla kan nämligen drabbas av indragna lokaltåg på grund av prioriteringsreglerna i kombination med spårbrist.

SPRID VÅRT FLYGBLAD TILL ALLA DU TROR ÄR INTRESSERADE, inklusive tidningar och nyhetsredaktioner.

 

 

 

 

 

Ökad rätt till ersättning vid tågförsening

Posted on by .

EU-domstolen

Färsk dom i EU-domstolen slår fast: tågbolags avtalsvillkor får inte begränsa tågresenärers rätt till ersättning för biljettpriset vid förseningar

För svenska tågresenärer betyder domen att reglerna om ersättning nu alltid gäller. Tågbolag får inte ha avtalsvillkor som säger att ersättning inte betalas ut när förseningen beror på omständigheter som bolaget inte kan kontrollera, så kallad force majeure. Det gäller alla typer av händelser som bolaget inte hade kunnat undgå eller förebygga. Och det gäller även om bolaget har gjort allt det kan för att undvika förseningen.

Enkelt uttryckt så har en resenär nu alltid rätt till ersättning om tåget är försenat mer än en timme, vilket är tidsgränsen för när du har rätt till ersättning.

När ges ekonomisk ersättning?

Det har ingen betydelse om resan blev försenad före eller efter resans avgång. Tågföretaget ska alltid ersätta dig. Du har även rätt till ersättning om din resa blir inställd och du väljer att resa med en ny ombokad resa så snart som möjligt.

  • Om resan blir försenad mellan en och två timmar har du rätt att få tillbaka minst 25 procent av biljettpriset.
  • Om resan blir försenad mer än två timmar har du rätt att få tillbaka minst 50 procent av biljettpriset.
  • Om du har ett periodkort, till exempel ett månads- eller årskort, och är med om upprepade förseningar eller inställda tåg har du rätt till ersättning enligt tågföretagets egna bestämmelser.

EG-förordning 1371/2007 om tågresenärers rättigheter och skyldigheter på EU-rättens webbplats

Dom C‑509/11på EU-domstolens webbplats

Läs mer på konsumentverkets sida om hur du går tillväga för att få pengarna tillbaka. Klicka här.

Riksdagsman tar strid för Gnestapendeln

Posted on by .

 

Roger Tiefensee1Roger Tiefensee, centerpolitiker i riksdagen hemmahörande i Sörmland, tar nu strid för en ändring av gällande prioriteringsregler, som enligt honom infördes 2004. Dessa prioriteringsregler gör gällande att affärspendlare värderas högre än arbetspendlare. Han anser att grundproblemet finns kvar, även om Gnestapendelns problem nu löste sig. Det är dock bara en temporär lösning.

Roger anser att vi måste ha prioriteringsregler som stämmer överens med regionförstoringsplanerna. Han vill att riksdagen ska ta till sig hans förslag och skicka det vidare till Trafikverket att se över modellen.

Enligt Roger finns det många politiker som håller med honom över partigränserna. Roger hoppas att förändringarna, om de beaktas, redan kommer att påverka tågplan 2015.

Pressmeddelande ang. paneldebatt

Posted on by .

PRESSMEDDELANDE, den 23 oktober 2013

Paneldebatt med infrastrukturminister Elmsäter-Svärd om tågtrafikens prioritering

Med anledning av att den spårbundna kollektivtrafiken på lokal nivå hotas av fjärrtågstrafiken som prioriteras högre, anordnar Föreningen Gnestapendeln en paneldebatt där infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd deltar samt där riksdagens trafikutskott, Trafikverket, SL och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet m.fl. är representerade.

En kombination av ändrade prioriteringsregler för tågtrafiken, konkurrensutsättning och spårbrist ledde till att Gnestapendeln drabbades av ett akut nedläggningshot i juni efter att den årliga tilldelningen av tåglägen skett.

Eftersom det från beslutsfattarnas sida finns ett uttalat önskemål om att sträckan Göteborg–Stockholm genom anbudsinfordran från privata aktörer ska öka antalet avgångar med cirka 49 procent per dygn, måste annan trafik stå tillbaka. Intressekonflikten har ett riksintresse eftersom rådande prioriteringsordning även drabbar annan lokaltrafik runt om i landet där spårbristen är som störst.

Gnesta har haft sina pendeltåg ända sedan dessa togs i trafik på 1960-talet. Efter de förändrade prioriteringsreglerna, där den långväga järnvägstrafiken har företräde, kan denna för Gnesta så väsentliga livsnerv läggas ned eller drabbas av kraftiga försämringar vartenda år efter att den årliga processen med tilldelning av tåglägen slutförts. Föreningen Gnestapendeln vill, som initiativtagare till denna paneldebatt, bringa klarhet i om resenärerna kommer att slippa leva med denna ständiga ovisshet.

Lördagen den 9 november 2013 kl. 12.00–14.00 bjuder därför Föreningen Gnestapendeln, i samarbete med Södermanlands Nyheter, Gnesta och Södertälje kommuner, in beslutsfattare och politiker till en paneldebatt där dessa frågor ska diskuteras.

I panelen deltar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M), ordföranden för riksdagens trafikutskott Anders Ygeman (S), Trafikverkets pendeltågsansvarige avdelningsdirektör Einar Schuch, en (ännu inte fastställd) representant från högsta ledningen i SL samt Åsa Kullgren (S) från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Dessutom kommer kommunpolitiker från Södertälje och Gnesta att delta. Paneldebatten direktsänds på webben genom Södermanlands Nyheters försorg.

Efter Föreningen Gnestapendelns rivstart i början på sommaren, har föreningen bl.a. skickat ett remissvar till Trafikverket, ett uttalande till beslutsfattare samt en skrivelse till Riksdagens trafikutskott. Föreningens mål är att få till stånd en dialog med och påverka beslutsfattare genom att skapa insikt om hur verkligheten ter sig för folk utmed Gnestapendeln och för andra i landet drabbade pendeltågsförbindelser. Våra gemensamma bekymmer – och lösningen på dem – är ett riksintresse.

———————————————————————————————–

Textens titel: Paneldebatt med infrastrukturminister Elmsäter-Svärd om tågtrafikens prioritering
Textens författare: Elisabeth L Karlsson, e-post: foreningengnestapendeln@gmail.com
Medskribenter: Styrelsen i Föreningen Gnestapendeln
Ordförande: Benny Åberg, tel: 073-511 02 68
Tid och plats: Gnesta, Folkets hus (Elektron), lördagen den 9 november kl.12.00–14.00
Föreningen Gnestapendeln är en partipolitiskt oberoende förening vars medlemmar är samhällsmedborgare utmed pendeltågslinjen till Gnesta. Föreningen bildades i juni 2013 med anledning av att linjen hotades av akut nedläggning.

 

Ladda ner Pressmeddelandet här

Facebook Event